กองการศึกษา

 

นางสาวรจนา แก้วภักดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา


    
 
 
 

ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริการศึกษา


    
 
 
 

นางสาวณัฐิตา ธีฆัมพร

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


    
 
 
 

นายนัตพล พลายบัว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

 
 
 

นายอำนาจ เอี่ยมยิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

 
 


 


นางสาววิมลรัตน์ ยิ้มละมัย

คนงานทั่วไป

 


  


นางสาวสุนันทา ทองอร่าม

คนงานทั่วไป

 
 
 

นางสาวกฤษณา โพธิ์อรุณ

ครู ค.ศ.1

 
 
 

นางมณฑา วงษ์ปาน

ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
 

นางสาวพรพิมล  กาษร

ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
 

นางสาว ปราณี เทพณรงค์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
 

นางสาวเนตรยา นิ่มวรพันธ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก