กองการศึกษา

 

นางสาวอินทร์ชญาน์ พูลสวัสดิ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


   , 
 
 
 

นายนัตพล พลายบัว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

 
 
 

นายอำนาจ เอี่ยมยิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

 
 


 


นายประโยชน์ จรเณร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 


  


นางสาวสุนันทา ทองอร่าม

คนงานทั่วไป

 
 
 

นางสาวกฤษณา โพธิ์อรุณ

ครู ค.ศ.1

 
 
 

นางมณฑา วงษ์ปาน

ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
 

นางสาวพรพิมล  กาษร

ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
 

นางสาวสัมฤทธิ์ บุตรตะวงศ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
 

นางสาวเนตรยา นิ่มวรพันธ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก