กองคลัง

 

นางยุภา นาเลิศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
 

นางสาวกาญจนา ปิ่นเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
 
 

นางประกายเดือน รวยทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 
 
 

นางรัชนี วิเชียรฉาย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 
 
 

นางสกาวเดือน เกษวิเศษ

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

 
 
 

นางสุรินทร กว้างเจริญกิจ

พนักงานวิทยุ

 
 
 

นางดวงเดือน วรรณสูตร

คนงานทั่วไป

 
 


 


นายผดุงศักดิ์  นิลทอง

พนักงานขับรถยนต์