กองช่าง

 

นายชุมพล จึงพิทักษ์อุดม

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
 

นายนิรันต์ การสุข

นายช่างโยธาอาวุโส

 
 


 


นายสุรชัย หอมระรื่น

นายช่างโยธาอาวุโส

 


  


นายสมศักดิ์ เกษอุดมทรัพย์

นายช่างเครื่องกลอาวุโส


 

 

 


นางสาวเยาวลักษณ์ โสนอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 


นาย ปารย์ชวิชญ์ บัวสาย

คนงานทั่วไป

 

 

 


นาย อภิเชต จุลสอาด

คนงานทั่วไป