กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวชมัย ปาลศิริ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 

นางสมลักษณ์ โสภณจารุวิทย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 
 

นางสาวอ้อมจันทร์ ฉิวเฉื่อย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 


 


นายธนพล เกษอุดมทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 


  


นายสุชาติ ภู่เจริญ

คนงานทั่วไป

 

 

 


นายอนันต์  เงินมาก

คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

 

 

 


นายปริญญา  ตันติกุลมานิต

พนักงานตรวจโรคสัตว์