กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวชมัย ปาลศิริ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 
 
 

นางสาวชณคพรธ์ ควรฟุ้ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 
 

นางสาวจิราพร ชูเชิด

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 
 
 

นางสาวอ้อมจันทร์ ฉิวเฉื่อย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 


 


นายธนพล เกษอุดมทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 


  


นายสุชาติ ภู่เจริญ

คนงานทั่วไป

 

 

 


นายอนันต์  เงินมาก

คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

 

 

 


นายปริญญา  ตันติกุลมานิต

พนักงานตรวจโรคสัตว์