ด้านเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว

  • โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ประกอบอาชีพหลากหลายทั้งธุรกิจการค้า ข้าราชการ ลูกจ้าง  กรรมกร  นักเรียน นักศึกษา บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 625 ไร่ หรือ 1 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทำการเลี้ยงสัตว์ประมาณ 0.25 ตารางกิโลเมตร ภายในเขตเทศบาลมีผู้ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว จำนวน 373 แห่ง ตลาดสดที่เป็นของเอกชน จำนวน  5  แห่ง ของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 21 แห่ง ธนาคาร จำนวน 6 แห่ง โดยรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 73,800  บาท/คน/ปี (ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ณ เดือนตุลาคม 2556) 
  • การท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือ อนุสาวรีย์นายดอก - นายทองแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล และวัดต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล มีประชาชนนิยมไปนมัสการในเทศกาลต่างๆ รวมทั้งไปสักการะบูชา และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ ตลาดโบราณ “ศาลเจ้าโรงทอง” และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การล่องเรือเพื่อชมทัศนียภาพลำน้ำน้อย