ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนแขวงเมืองวิเศษ (จากร้านลิขิตถึงถนนวิเศษ - ผักไห่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์