ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์