ประกาศเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564