ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ กองช่าง สำนักปลัดเทศบาลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.วิเศษชัยชาญ ร่วมดำเนินการตัดต้นไม้ที่ระสายไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สะอาดสวยงาม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
August 28,2020