พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จัดพิธีไหว้ครูให้กับเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู ได้แสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีมีต่อครู และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
Date: 
June 20,2019