รายงานรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2563 (สิ้นสุดไตรมาส 2)