วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๖ เดือน มกราคม ๒๕๖๐ " วิเศษไชยชาญสาร"