สำนักปลัด

 

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 
 

นางสาวชุติมา  เทียนไชย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 

นางสาวนันท์นลิน  ม่วงไม้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 
 
 

นางสาวอุไรรัตน์ เทพมังกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ พลายบัว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
 
 

นายสมนึก แจ้งสว่างศรี

คนงานทั่วไป

 
 
 

นางสาลี่ สำใจเพ็ง

เจ้าพนักงานทะเบียน

 
 
 

นางสาวดวงดาว รุ่งฟ้า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 


 


 
 

นางสาวปลิตา หวังสะและฮ์

คนงานทั่วไป

 
 
 

นางสาวสิริพร จันทราภิรมย์

คนงานทั่วไป

 
 
 

นางสาวแสงรวี โพธิ์เจริญ

คนงานทั่วไป

 
 


 


นายกฤษณพล ช้างงาเนียม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 


 
งานป้องกันฯ    


นายดิเรก  ฤกษ์สุนทร

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 


นายมานัส  บุญกล่ำ

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 


นายอภิเชต  จุลสอาด

พนักงานดับเพลิง

 


นายสกลยุทธ  จันทร์สรี

พนักงานดับเพลิง

 


นายวิศิษฐ์ คล้ายรุ่ง

พนักงานดับเพลิง

 


นายราชศักดิ์  ชาดิษฐ์

พนักงานดับเพลิง


นายสุภาพ  นภาดล

พนักงานดับเพลิง

 


นายวชิระ  วรามิศ

พนักงานดับเพลิง

 


นายอรรถสิทธิ์  ทองแท้

พนักงานดับเพลิง

 


นายสมบัติ  เอี่ยมวิจารย์

พนักงานดับเพลิง

 


นายเกรียงศักดิ์  ทองแท้

พนักงานดับเพลิง

 
งานเทศกิจ    

 
นายชาตรี ขุมทอง

พนักงานเทศกิจ

 


นายฉัตรชัย เรืองชัยโรจน์

พนักงานเทศกิจ


นายทรงพล  ถาวรวงษ์

พนักงานเทศกิจ


นายนภัส  โตปิติ

พนักงานเทศกิจ

 
   
     

หน้าที่และความรับผิดชอบ - สำนักปลัด
๑.   สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฎิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานธุรการ
·       งานการเจ้าหน้าที่
·       งานบันทึกข้อมูล
·       งานประชาสัมพันธ์
·       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
·       งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๒ ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานนิติการ
·       งานทะเบียนราษฎร
·       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
·       งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
๑.๓ งานทะเบียนพาณิชย์