สำนักปลัด

 

นายสาธิต  จาดเรียบร้อย

ปลัดเทศบาล

 
 
 

นางสาวชุติมา  เทียนไชย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 

นายพลวัฒน์  เหรียญทอง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

 
 
 

นางสาวนันท์นลิน  ม่วงไม้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 
 
 

นางสาวอุไรรัตน์ เทพมังกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
 
 

นางสาวจิราภรณ์ พลายบัว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 
 
 

นายสมนึก แจ้งสว่างศรี

คนงานทั่วไป

 
 
 

นางสาลี่ สำใจเพ็ง

เจ้าพนักงานทะเบียน

 
 
 

นางสาวดวงดาว รุ่งฟ้า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 


 


นางสาวนิชา พิชัยชาญเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน

 


 
 

นางสาวแสงรวี โพธิ์เจริญ

คนงานทั่วไป

 
 


 


นายกฤษณพล ช้างงาเนียม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 


 
งานป้องกันฯ    


นายดิเรก  ฤกษ์สุนทร

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 


นายมานัส  บุญกล่ำ

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 

 


นายอภิเชต  จุลสอาด

พนักงานดับเพลิง

 


นายสกลยุทธ  จันทร์สรี

พนักงานดับเพลิง

 


นายวิศิษฐ์ คล้ายรุ่ง

พนักงานดับเพลิง

 


นายราชศักดิ์  ชาดิษฐ์

พนักงานดับเพลิง


นายภาณุวัฒน์  ผดุงใจ

พนักงานดับเพลิง

 


นายเอกมล นกน้อย

พนักงานดับเพลิง

 


นายสุภาพ  นภาดล

พนักงานดับเพลิง

 


นายวชิระ  วรามิศ

พนักงานดับเพลิง

 


นายขจรศักดิ์  ศรีเกิด

พนักงานดับเพลิง

 


นายอรรถสิทธิ์  ทองแท้

พนักงานดับเพลิง

 


นายสมบัติ  เอี่ยมวิจารย์

พนักงานดับเพลิง

 


นายสมชาย  คุ้มกัณฑ์

พนักงานดับเพลิง

 


นายเกรียงศักดิ์  ทองแท้

พนักงานดับเพลิง

 
งานเทศกิจ    

 
นายชาตรี ขุมทอง

พนักงานเทศกิจ

 


นายฉัตรชัย เรืองชัยโรจน์

พนักงานเทศกิจ


นายทรงพล  ถาวรวงษ์

พนักงานเทศกิจ


นายนภัส  โตปิติ

พนักงานเทศกิจ