สำนักปลัดเทศบาล

 

นางสาวสุดารัตน์ สุดโต

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 
 

-ว่าง-  

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
 


นางจรีพร  มาลัยศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นางสาวนันท์นลิน  ม่วงไม้

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 


นางสาวจิราภรณ์ พลายบัว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 


นายยุทธนา ทองงาม

นิติกรชำนาญการ

 


นางสาวสิริลักษณ์  รัมมะนพ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

 


นางสาวอุไรรัตน์ เทพมังกร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 


นางสาลี่ สมใจเพ็ง

เจ้าพนักงานทะเบียน

 


นายสมนึก แจ้งสว่างศรี

คนงานทั่วไป

 


นางปวลี สาระสุข

ผู้ช่วยนิติกร

 


นางสาวดวงดาว  รุ่งฟ้า

คนงานทั่วไป

 


นางสาวปลิตา  หวังสะและฮ์

คนงานทั่วไป

 


นางสาวศุทธินี  ชื่นชีพ

คนงานทั่วไป

 


นางสาวสิริพร  โตมา

คนงานทั่วไป

 


นายกฤษณพล  ช้างงาเนียม

คนงานทั่วไป

 


นายธนพล  เกษอุดมทรัพย์

คนงานทั่วไป

 
งานป้องกันฯ    


นายดิเรก  ฤกษ์สุนทร

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 


นายมานัส  บุญกล่ำ

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ

 


นายพลรัตน์  สำราญสุข

พนักงานดับเพลิง

 


นายสกลยุทธ  จันทร์ศรี

พนักงานดับเพลิง

 


นายสิทธิชัย ศรีโรธ

พนักงานดับเพลิง

 


นายราชศักดิ์  ชาดิษฐ์

พนักงานดับเพลิง


นายก้องเกียรติ  เกตุนาค

พนักงานดับเพลิง

 


นายวชิระ  วรามิศ

พนักงานดับเพลิง

 


นายอรรถสิทธิ์  ทองแท้

พนักงานดับเพลิง

 


นายธีระ เงินมาก

พนักงานดับเพลิง

 


นายสุทธิชัย วิลัยศรี

พนักงานดับเพลิง

 
งานเทศกิจ    

 
นายชาตรี ขุมทอง

พนักงานเทศกิจ

 


นายขจรศักดิ์ ศรีเกิด

พนักงานเทศกิจ


นายทรงพล  ถาวรวงษ์

พนักงานเทศกิจ


นายนภัส  โตปิติ

พนักงานเทศกิจ

 
   
     

หน้าที่และความรับผิดชอบ - สำนักปลัด
๑.   สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฎิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานธุรการ
·       งานการเจ้าหน้าที่
·       งานบันทึกข้อมูล
·       งานประชาสัมพันธ์
·       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
·       งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๒ ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานนิติการ
·       งานทะเบียนราษฎร
·       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
·       งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
๑.๓ งานทะเบียนพาณิชย์