หน้าที่และความรับผิดชอบ

กองคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๒.๑  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานพัสดุและทรัพย์สิน
·       งานการเงินและบัญชี
·       งานระเบียบการคลัง
·       งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
๒.๒  ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้             
·       งานจัดเก็บและพัฒนา
·       งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
·       งานสถิติการคลัง
·       งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒.๓  งานธุรการ