หน้าที่และความรับผิดชอบ - สำนักปลัด

๑.   สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฎิบัติราชการของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานธุรการ
·       งานการเจ้าหน้าที่
·       งานบันทึกข้อมูล
·       งานประชาสัมพันธ์
·       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
·       งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๒ ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานนิติการ
·       งานทะเบียนราษฎร
·       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
·       งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
๑.๓ งานทะเบียนพาณิชย์