หน้าที่และความรับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
๔.๑  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
·       งานส่งเสริมสุขภาพ
๔.๒  ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมกำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·       งานสัตวแพทย์
·       งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๔.๓ งานธุรการ