หน้าที่และความรับผิดชอบ

กองการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
        ๕.๑  ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·               งานการศึกษาปฐมวัย
·               งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
·               งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๕.๓  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ
ดูแลการปฎิบัติงาน ดังนี้
·               งานกีฬาและนันทนาการ
·               งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
·               งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
·               งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
·               งานกิจการศาสนา
·               งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
๕.๔   งานงบประมาณ
๕.๖   งานพัฒนาชุมชน
๕.๗   งานแผนและโครงการ
๕.๘   งานธุรการ