โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเพื่อน้อมนำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปลูกฝังค่านิยมทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรมมากขึ้น โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
Date: 
September 04,2019