โครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจและสังคมผู้สูงวัยในเขตเทศบาลฯ ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๒ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จัดกิจกรรมปิดโครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจและสังคมผู้สูงวัยในเขตเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจและมีการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ๒.เพื่อสร้างแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนสามวัย เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ วิธีดำเนินการ ๑.ดรูปเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ลักษณะ คือ ๒. จัดการประชุมให้สมาชิกและผู้สนใจร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง รวม 9 เดือนๆ ละ ๒ ครั้ง ๓.คณะกรรมการชมรมฯ ที่เป็นผู้แทนจากแต่ละชุมชน ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สมาชิกและประชาชนทุกวัยเข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมทุกครั้ง และเป็นเจ้าภาพผู้ดำเนินงานจัดการประชุมในชุมชนที่ตนเป็นตัวแทน กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้สูอายุ คนทำงาน เยาวชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ย ครั้งละ ๗๕ คน
Date: 
September 18,2019