14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีบุคคลธรรมดา